Végelszámolás

Végelszámolás könyvelése

Ha Ön végelszámolással szeretné megszüntetni vállalkozását, de könyvelője ezt nem vállalja vagy eddig saját maga könyvelt, de ez már túl nagy terhet ró Önre, keressen fel minket bizalommal.

Mi elvégezzük a cége irat anyagának átvizsgálását. Vállaljuk a végelszámolás kezdő napjával, a végelszámolás ideje alatt és a végelszámolás záró dátumával a bevallások, beszámolók elkészítését. Adóhatóság előtti képviseletet meghatalmazással nem csak debreceni vállalkozások számára.

Végelszámolás könyvelési szolgáltatásunk az egész ország területéről igénybe vehető.

A végelszámolási eljárás, amelynek eredménye a cég jogutód nélküli megszűnése, abban különbözik a felszámolási eljárástól, hogy az adós cég nem minősül fizetésképtelennek, hitelezői felé tartozásait rendezni tudja, és ezt követően törlik a cégjegyzékből.

A végelszámolási eljárás egyszerűsített típusát a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (közkereseti és betéti társaságok) vehetik igénybe, ha a végelszámolást a kezdő időponttól számított 120 napon belül befejezik.

A végelszámolás kezdő időpontját a cég legfőbb szerve a végelszámolás elrendeléséről szóló határozatában állapítja meg, e határozatban dönt a végelszámoló személyéről is, mivel a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, és onnantól kezdve a végelszámoló jár el a cég nevében. Végelszámoló az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselőkkel szembeni feltételeknek, felelőssége speciális, fokozott gondossággal, a cég és a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.

A cég a végelszámoló személyét az egyszerűsített végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak változásbejegyzési kérelem útján. A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 8 napon belül köteles kezdeményezni az eljárás megindításának közzétételét a Cégközlönyben. Ebből értesülhetnek a hitelezők arról, hogy a cég elhatározta jogutód nélküli megszűnését, és a közzétételtől számított 40 napon belül jelenthetik be a céggel szembeni követeléseiket a végelszámolónak, aki köteles azokat 15 napon belül nyilvántartásba venni, és az elkészített jegyzéket további 15 napon belül a Cégbírósághoz benyújtani a cégiratok között történő elhelyezés céljából. Az a hitelező, akinek követelését a végelszámoló vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt perben érvényesítheti igényét.

Az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni az általános szabályok szerinti eljárásra, amennyiben valamely hitelező igényét a végelszámoló vitatja, vagy a hitelező a cég ellen a fentiek szerint pert indít, illetve ha az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt 120 nap letelt.

Nem fejeződhet be egyszerűsített módon a végelszámolás, amennyiben a végelszámoló tevékenységével kapcsolatos kifogás van folyamatban. A végelszámolás során ugyanis a végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett fél a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a sérelmes intézkedéstől, vagy mulasztástól számított 60 napon belül a cégbíróságnál végrehajtási kifogással élhet. Ugyanígy kifogással élhet a hitelező akkor is, ha a végelszámoló a hitelezői igénybejelentés határidejének lejártától számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy a követelését elismeri-e, mikorra várható annak kifizetése. A cégbíróságnak a kifogás felől soron kívül határoznia kell. Amennyiben azt megalapozottnak találja, a végelszámoló intézkedését megsemmisíti és az eredeti állapot visszaállítására kötelezi, vagy azt a határozatával helyreállítja, mulasztás esetén a szükséges intézkedés megtételére kötelezi. Ha a végelszámoló nem tesz eleget a bírósági végzésben foglaltaknak, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban összehívja a cég legfőbb szervét új végelszámoló megválasztása céljából.

Fontos megjegyezni, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján kötelező adóhatósági ellenőrzést lefolytatni annál a cégnél, melynek végelszámolásáról döntöttek. A végelszámolás elrendelését követően a cég korábbi vezető tisztségviselője a kezdő időpontot megelőző nappal köteles tevékenységzáró beszámolót készíteni, a végelszámolót tájékoztatni a folyamatban lévő ügyekről, átadni számára az iratanyagot. A végelszámoló a fenti adatok alapján elkészíti a végelszámolási nyitómérleget, majd a hitelezők bejelentései alapján korrigálja azt, az eljárás befejezésekor pedig benyújtja a legfőbb szerv elé az adóbevallásokat, a beszámolót, a mérleget és a vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyás céljából. A végelszámolás kezdő időpontját megelőző (tevékenységzáró) és az eljárás alatti időszakra vonatkozó revíziót az adóhatóság a végelszámoló által készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles befejezni.